cấu trúc đề thi A1 tiếng đức

27 Tháng Một, 2019

Xem Cấu trúc đề thi A1 tiếng Đức

Cấu trúc đề thi A1 tiếng Đức gồm có 4 phần: nghe, đọc, viết và nói. tổng thời gian làm bài là 90 phút