tiengduc.net

26 Tháng Một, 2019

Xem Bài Tập Nghe Tiếng Đức – Trình Độ A1 – Một Ngày Của Jana

Bài Tập Nghe Online . Có Bài Tập và Đáp Án Đi Kèm. Độ Dài: 75 s. Chi tiết trên http://tiengduc.net
26 Tháng Một, 2019

Xem Bài Tập Nghe Tiếng Đức – Trình Độ A1 – Khách Sạn

Bài Tập Nghe Online . Có Bài Tập và Đáp Án Đi Kèm. Độ Dài: 75 s. Chi tiết trên http://tiengduc.net
26 Tháng Một, 2019

Xem Bài Tập Nghe Tiếng Đức – Trình Độ A1 – Giới Thiệu Bản Thân

Bài Tập Nghe Online . Có Bài Tập và Đáp Án Đi Kèm. Độ Dài: 1 phút.