Trình độ A1-A2

26 Tháng Một, 2019

Xem Bài Tập Nghe Tiếng Đức – Trình Độ A1 – Một Ngày Của Jana

Bài Tập Nghe Online . Có Bài Tập và Đáp Án Đi Kèm. Độ Dài: 75 s. Chi tiết trên http://tiengduc.net