Video 𝟭000 𝗰âu 𝘁iếng Đức 𝗴iao 𝘁iếp 𝗵ằng 𝗻gày 𝘁hông 𝗱ụng 𝗻hất – 𝗟earn 𝗚erman 𝗣hrase – 𝗚erman 𝗖onversati

Video 🌟DEUTSCHLERNEN 🌟HỌC TIẾNG ĐỨC 👉🏻MẪU CÂU GIAO TIẾP HÀNG NGÀY🔺 Deutsch im Alltag 🔺Smalltalk
26 Tháng Một, 2019
Video Học tiếng Đức – Chỉ đường
26 Tháng Một, 2019

Video 𝟭000 𝗰âu 𝘁iếng Đức 𝗴iao 𝘁iếp 𝗵ằng 𝗻gày 𝘁hông 𝗱ụng 𝗻hất – 𝗟earn 𝗚erman 𝗣hrase – 𝗚erman 𝗖onversati

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *