Video Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương-Bài 16: Động từ tách – Trennbare Verben

Video 6. Học tiếng đức: Mệnh lệnh cách – Imperativ
26 Tháng Một, 2019
Xem Bài thi B2 tiếng Đức phần nói ( Speaking test B2 German)
27 Tháng Một, 2019

Video Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương-Bài 16: Động từ tách – Trennbare Verben

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *