Video Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A1 – Bài 10: Cách dùng câu mệnh lệnh ( Imperativ )

Xem Bài 23: Modalverben (I) – Động từ khuyết thiếu (I) ( Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương)
27 Tháng Một, 2019
Video Tiếng đức giao tiếp 1
27 Tháng Một, 2019

Video Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A1 – Bài 10: Cách dùng câu mệnh lệnh ( Imperativ )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *